REČ PARTNERA

Marko Čadež,

predsednik Privredne komore Srbije

Pogledajmo izvan nametnutih granica industrije i ponude, da bismo isplovili iz stvarnosti koja nas sputava i otkrili nove prilike za rast i kreiranje novih vrednosti uz duboko razumevanje želјa kupaca.

Ova poruka knjige “Blue Ocean Shift – Beyond Competing” svojevrsnog priručnika za održivo poslovanje, u kome sam i lično nalazio inspiraciju i izlaze u najteže, vreme zatvorenih granica, ujedno je i najbolјi odgovor na  klјučno pitanje RE-SET Summita: kako sačuvati ekonomsku bazu za oporavak,  osmisliti novi početak  u novoj normalnosti i, u postcovid vremenu, na najbolјi način iskoristili šanse za brži, pametan i zdrav rast, koje su se otvorile sa globalnim promenama usled pandemije. To pitanje je u vrhu agende Privredne komore Srbije  kada je reč o zastupanju i podršci kompanijama članicama. 

Pandemija je promenila naše životne  i zdravstvene i radne navike,  način na koji razmišlјamo, komuniciramo, kupujemo, putujemo i poslujemo… I kao ništa do sada podstakla i  ubrzala radikalne promene proizvodnih i poslovnih procesa i biznis modela, započete poslednjih godina sa tehnološkim napretkom i pred talasom 4.0 revolucije. Naterala je  svet  –  i male i velike, i razvijene i nerazvijene ekonomije da traže  nove oslonce i stubove budućeg  rasta koji sve više dobijaju na značaju, uz tradicionalne temelje poput predvidivog, stabilnog i podsticajnog poslovnog okruženja i uz napore da tržišta proizvoda, usluga, rada i kapitala, bačena na kolena pred naletom covida,  ponovo počnu da funkcionišu.

U godinama koje slede ideja vodilja moraju nam biti pravila iz “Blue Ocean Shift” – visok uticaj, niski troškovi, brzo izvršenje, a lekcija broj jedan – digitalna transformacija tradicionalnih industrija, digitalizacija proizvodnih, poslovnih, administrativnih procesa i komunikacije sa kupcima. Naslonjena na potencijale najbrže rastućeg IT sektora, usmerena novom industrijskom politikom i strategijama pametne specijalizacije i razvoja veštačke inteligencije  i zasnovana na inovacijama i znanju. Pod ruku sa digitalizacijom  i primenom inovacija u svim segmentima poslovanja i života  –  javnog i privatnog sektora, sa povezivanjem nauke i privrede,  inovativne zajednice i kapitala i ulaganjem u istraživanje i razvoj, ide i edukacija  –  prilagođavanje obrazovnih sistema tehnoloških promenama i potrebama savremenog tržišta rada, uz razvoj digitalnih i preduzetničkih veština.

I u privlačenju investitora fokus se seli na one koje će, osim novih radnih mesta, doneti i najsavremenije tehnologije, doprineti podizanju tehnološkog nivoa privrede, stvaranju proizvoda više dodate vrednosti, omogućiti našim firmama da se uključuju u njihove dobavljačke lance i zapošljavati visokoobrazovane ljude. Veoma je važno da Srbija i Zapadni Balkan ne propuste priliku koja se otvara sa očekivanim preseljenjem pogona i proizvodnje evropskih kompanija, sa udaljenijih tržišta, bliže kući.

Duboko sam pak uveren da, ovom regionu, svima zajedno i svakom pojedinačno, ništa toliko dobrog neće doneti kao ideja zajedničkog života, zajedničkih interesa i zajedničkog tržišta. Ništa nam toliko neće podići i samopouzdanje  i atraktivnost i za lokalne i za kompanije iz sveta, omogućiti da smanjimo troškove administracije i poslovanja, izgradimo regionalne biznis igrače sposobne za najoštriju međunarodnu tržišnu utakmicu, prebrodimo  jaz u standardu sa razvijenim svetom, bolјe se pripremimo i spremniji uđemo u Evropsku uniju.  

PRIJAVI SE ZA NOVOSTI